71a MARXA DE REGULARITAT PER MUNTANYA

 REGLAMENT

71a MARXA DE REGULARITAT PER MUNTANYA
25a COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES I DE REGULARITAT

28 d'abril de 2024

Classificació

 

Un   any més ens complau  convidar-vos a par ticipar en la nostra marxa, la del proper diumenge 28 d'abril .

 REGLAMENT:

El Club Excursionista Ripoll organitza la 71a Marxa de Regularitat, puntuable per a la 25a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

 INSCRIPCIONS

-Podran participar els majors de 18 anys i els menors acompanyats, amb el permís dels pares o tutors signats. Els equips han d'estar constituïts per dos marxadors.

Això pot inscriure:

* A través de la pàgina web de la FEEC http://inscripcions.feec.cat/ on trobareu un enllaç directe als formularis d'inscripcions. A partir del dia 8 d'abril, i fins a les 8 de la tarda del divendres 26 d'abril.

* Personalment al nou local social del CE RIPOLL, Fortí de l'Estrella, carrer Pirineus 14, els divendres fins el 26 d'abril de les 22 a 23 hores. Tothom que vol inscriure i que ja disposa de la llicència federativa de la FEEC, ha de portar el número de DNI i el Codi d'identificació de la llicència de la Federació.

Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per a la 25a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat.

Els drets d'inscripció per marxador són de:

8 €: als posseïdors de la llicència de la FEEC, de federacions adscrites a la UIAA, de federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, de l'any en curs.

8 €: pel participant soci del CE Ripoll no federat (NO INCLOU la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

10 € per a la resta d'inscrits (NO INCLOU la llicència temporal obligatòria de la FEEC).

12 €: Les inscripcions fetes el mateix dia de la sortida sense cap tipus de distinció.

Tots els  NO FEDERATS  hauran de pagar una llicència temporal d'un dia no inclosa en el preu de la inscripció.

NOTA: La persona que inscrigui a l'equip, haurà d'aportar les dades de tots els seus membres en el moment de fer la inscripció tant si la fa per Internet com si la fa presencialment al local del CE RIPOLL.

La sortida serà per ordre de sorteig.

El preu inclou l'esmorzar.

MAPA I DOCUMENTACIÓ

El dia 26 d'abril serà el sorteig a les 22 hores. El dia 27 d'abril a les 19 hores repartirà la documentació i el dia 28 abans de la sortida es lliuraran a la resta dels equips. La documentació serà penjada a la pàgina web del CE RIPOLL, www.clubexcursionistaripoll.com , el 27 d'abril a partir de les 19 hores.


SÒRTIDA

La sortida i arribada es farà davant de la seu del Club Excursionista Ripoll.  Fortí de l'Estrella, carrer Pirineus 14

Es començarà a donar la sortida a les 8:31 hores, salvat el cas de força major. Tots els marxadors hauran de dur motxilla.


CONTROLS

En el full de ruta que lliurarà a cada equip, hi figurarà la situació dels punts de referència i també les mitjanes parcials de velocitat, així com el temps de descans de cada parada obligatòria que serà autocontrolada.
L'equip ha d'estar al complet perquè el control anoti l'horari de pas al full de ruta.


PENALITZACIONS

1 Punt per cada minut d'avançament o de retard entre l'efectuat per l'equip i l'oficial.
10 Punts per no signar en el Llibre de Sortida i Arribada.
5 Punts per cada marxador que no porti motxilla.

DESQUALIFICACIONS

1. No lliurar el full de ruta al control d'arribada.
2. Alterar la composició de l'equip durant la Marxa.
3. No passar per tots els controls o no passar-los segons l'ordre establert per l'organització.
4. Passar per un control quan aquest sigui tancat.
5. Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.
6. La comunicació d'informació entre equips, fen servir sistemes de comunicació com a Mòbils, Walkie- Talkies, senyals en el terreny etc.

CLASSIFICACIÓ

La puntuació de cada equip serà la suma de les penalitzacions.
La classificació general serà pel total de punts de menor a major.
En cas d'empat es classificarà en primer lloc l'equip que hagi fet major nombre de controls amb temps exactes i si persisteix l'empat es farà per l'aproximació dels controls, pel control més llarg de temps i per ordre de pitral. La classificació per entitats s'efectuarà totalitzant els punts dels tres equips millors classificacions.

JURAT

A l'arribada estarà a disposició de tots els participants el Llibre de reclamacions de la FEEC, recordem que aquests seran resolts en el cas que calgui per a un jurat classificador que estarà compost per: Un representant del Comitè Català de Marxes. Un membre de l'organització de la Marxa. Un participant que serà elegit per sorteig

DISPOSICIONS FINALS

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, tanmateix, podrà ésser alterat o suspesa d'acord amb els delegats de les entitats participants.
L'Entitat declina tota responsabilitat pels danys que en el curs de la prova pugui causar o rebre els participants.
El sol fet de participar significa la plena acceptació d'aquest reglament.
Qualsevol cas no previst en el present reglament serà resolt, segons pertoqui, pel Jurat.
Aquest reglament està basat en el de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat vigent i altres observacions.


OBSERVACIONS

SENYALITZACIÓ: Seguirà quasi en tota la totalitat un sender local amb les seves marques de color verdes i blanques sobre el terreny menys en els llocs assenyalats en cintes de la FEEC que tindran preferència.

IMPORTANT: Material obligatori que tot marxador ha de portar segons el Reglament de la FEEC. (Sistema d'hidratació, jaqueta de paravent amb caputxa d'un material impermeable, motxilla).

TELÈFON PER COMUNICAR QUALSEVOL INCIDÈNCIA O ABANDONAMENT DURANT LA PROVA 619 793 137

ELS TROFEUS DE LA MARXA ES REPARTIRAN MITJA HORA DESPRÉS DE L'ARRIBADA DE L'ÚLTIM MARXADOR